El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

Accés

Els menors de 14 anys han d’accedir acompanyats d’una persona adulta que se’n faci càrrec.
Per accedir a  la instal·lació i a la sala de fitness és imprescindible passar el control d’accés.
El personal de la PMR pot sol·licitar la presentació de documents oficials que permetin la identificació de les persones usuàries.    

Personal Piscina de Roses (PMR) 

Cal seguir les indicacions i/o recomanacions del personal de la PMR.
Per a qualsevol dubte, adreceu-vos al personal de la PMR. 

Comportament

Cal tenir una actitud i un comportament cívic, responsable, pacífic amb el personal de la PMR i els usuaris.
Cal respectar la instal·lació, les màquines, els aparells i els materials.
Cal fer ús de les papereres.      

Prohibicions

No es permet el desenvolupament de cap activitat dirigida de personal aliè a la PMR sense autorització.
No es poden entrar objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui esmicolar. 
No es poden entrar productes o materials perillosos.
No es permet fumar.
No es permet encendre foc.
No es poden entrar animals, excepte els gossos pigall.
No es permet el nudisme.
No es pot menjar, a excepció de la zona habilitada a aquest efecte.
No es permet realitzar fotos i vídeos sense autorització expressa.

Horaris i aforament

Cal respectar estrictament els horaris de la instal·lació i de les activitats.
Cal tenir en compte que 15 minuts abans de l’hora de tancament no pot haver-hi ningú als espais esportius.
L’organització de qualsevol esdeveniment pot suposar la modificació de l’horari habitual de la instal·lació. Excepcionalment, el personal de la PMR pot tancar-la o limitar-ne l’ús per raons de seguretat, de salut o higiene, sigui parcialment o totalment.
Cal respectar l’aforament màxim de cada espai esportiu.
Cal respectar el pla d’usos dels diferents espais esportius.

Higiene i salut

Cal prendre les mesures higièniques necessàries (evitar el contacte directe dels peus amb el terra...).
Abans de fer qualsevol activitat i en cas de dubte, consulteu el vostre metge.
Cal adaptar la pràctica esportiva a la condició física i de salut que tingui l’usuari en cada moment.

Responsabilitat

La PMR no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment de les normes.
La PMR no es fa responsable de la pèrdua, dany o robatori dels béns personals.
La PMR no es fa responsable dels danys personals o materials que es puguin ocasionar a les persones que formin part d’un grup d’usuaris a l’interior de les instal·lacions mentre no es desenvolupi l’activitat a càrrec dels monitors de la PMR.
La PMR no es fa responsable del desenvolupament de l’activitat que té lloc en règim de lloguer i/o reserva d’espai autoritzat a tercers. Tampoc es fa responsable dels danys personals o materials que es puguin ocasionar en el decurs d’aquestes activitats.
Els usuaris de la PMR que ocasionin danys o desperfectes en la instal·lació i/o al material a causa d’un mal ús tenen l’obligació d’assumir el cost de la seva reparació o reposició.      

Compliment normatiu

Cal complir íntegrament les prescripcions del Reglament de la PMR.
Es podrà expulsar del recinte aquelles persones que incompleixin les normes de règim intern i les pautes de comportament, un cop advertides prèviament.
Constitueix infracció d’aquest reglament, la comissió d’actes o omissions tipificats i especificats a l’annex 2 del Reglament, on també hi figura la sanció aplicable.   
  • Contingut extret del Reglament de la Piscina Municipal de Roses (PMR), aprovat per l’Ajuntament de Roses el 17/11/17 i publicat al BOP l’11/12/17. Podeu consultar-lo íntegrament en aquest enllaç: REGLAMENT
🍪 cookies