2024 Travessies de natació de Roses - Autorització menors

DADES DE LA PERSONA MENOR PARTICIPANT:

 Firma

1 |  AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS

La persona adulta, pare/mare o tutor/tutora i responsable d’una persona menor de 18 anys que la inscriu a les travessies de natació de Roses, autoritza el/la menor a participar a la prova i fa extensiva l’autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’urgència extrema sota la direcció facultativa pertinent.

2| REGLAMENT

La persona inscrita es compromet a conèixer i complir el reglament de les travessies de natació de Roses. L’incompliment pot comportar la baixa de l’activitat.

3| CONDICIONS DE SALUT

La pràctica esportiva en general i concretament les travessies de natació de Roses requereixen unes condicions físiques òptimes. Per aquest motiu, la persona sotasignant o el seu representant (en el cas de menors de 18 anys) declara sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de salut són les adients per a la pràctica esportiva.

4| PROTECCIÓ DE DADES

La persona que signa es declara informada que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades per l’organització amb la finalitat de registrar la inscripció, gestió de llistats, temps i resultats, i contactar-hi en cas de necessitat. No seran cedides a terceres persones. Signant aquest formulari dona el seu consentiment i accepta aquest tractament. Pot exercir els seus drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per qualsevol mitjà a l’organització de les travessies de natació de Roses.  

5| PRÒPIA IMATGE

Amb la inscripció i/o l’autorització en el cas dels menors de 18 anys, s’autoritza enregistrar i difondre imatges en les que la persona inscrita, i si és el cas la persona a qui representa, pugui aparèixer durant la realització de l’activitat, per tal d’il·lustrar o informar de les travessies de natació de Roses. Es pot no autoritzar l’ús de les imatges tot adreçant-se a l’organització de la prova en el moment de recollida del xip.

6| SIGNATURA

La persona que s’inscriu a les travessies de natació de Roses o el seu responsable adult en el cas dels menors de 18 anys, manifesta, amb la signatura d’aquest document, que les dades expressades en el procés d’inscripció són certes i que accepta les condicions d’inscripció.

(*)