El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

Responsabilitat sobre les persones i les coses

La PMR és responsable dels alumnes durant el desenvolupament de les activitats, sempre que vagin a càrrec del personal de la PMR. S’entendrà que el desenvolupament de l’activitat comença quan els monitors recullen els alumnes de la zona de vestidors i s’acaba quan els retornen en aquest mateix espai. No es permet la sortida dels alumnes dels vestidors cap a la piscina sense l’autorització dels monitors.
La PMR no es fa responsable dels danys personals o materials que es puguin ocasionar a les persones que formin part d’un grup d’usuaris a l’interior de les instal·lacions de la PMR mentre no es desenvolupi l’activitat a càrrec dels monitors de la PMR. 
La PMR no es fa responsable del desenvolupament de l’activitat que té lloc en règim de lloguer i/o reserva d’espai autoritzat a tercers. Tampoc es fa responsable dels danys personals o materials que es puguin ocasionar en el decurs d’aquestes activitats.
La PMR no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment de les normes.
La PMR no es fa responsable de la pèrdua, dany o robatori dels béns personals dels abonats i/o usuaris.
Els usuaris de la PMR que ocasionin danys o desperfectes en la instal·lació i/o al material a causa d’un mal ús tenen l’obligació d’assumir el cost de la seva reparació o reposició. 

Modalitats d’accés: mitjançant activitats per a col·lectius

Cal haver fet la sol·licitud d’ús i haver rebut la resposta afirmativa (a través de la fitxa d’utilització) de la PMR. Queda prohibit fer ús de la instal·lació amb condicions que no hagin estat assignades. 
Tindran preferència d’un curs a l’altre aquells centres o entitats que sol·licitin per als seus grups els mateixos trimestres, dies i horaris.
Una vegada començada l’activitat, si hi ha canvis respecte de les condicions inicials s’hauran d’expressar per escrit.

Cal que abans de la primera sessió es presenti en suport informàtic la relació de participants amb el model específic que es facilitarà. Amb el nombre d’alumnes indicat, es generarà la fitxa d’utilització definitiva.

El centre o entitat es fa responsable de tenir per a cada alumne participant l’autorització de la família, en el cas dels menors d’edat, i un certificat mèdic conforme pot realitzar l’activitat en qüestió en aquells casos que s’expressi algun problema de salut.
Una persona responsable del grup ha d’estar present durant l’activitat, en el cas dels menors d’edat. A l’entrada de la instal·lació, la persona responsable ha de confirmar el nombre d’alumnes participants a la sessió i se li assignaran vestidors.

Modalitats d’accés: mitjançant lloguers i reserves d’espais

Per llogar o reservar un espai cal fer prèviament la sol·licitud. La PMR ha de resoldre la petició formulada per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constància. I en cas d’estimació de la petició, l’usuari ha de fer ús dels espais en les condicions que li són assignades. Queda prohibit fer ús de la instal·lació amb condicions que no hagin estat assignades.  

Tenen preferència d’una temporada a l’altra, aquells centres, entitats o usuaris que sol·licitin per als seus grups els mateixos trimestres, dies i horaris.

Queda prohibit subarrendar, cedir o prestar el dret de l’ús dels espais amb lloguer o reserva a terceres persones o entitats sense autorització.

Accés

En les activitats per a col·lectius, o en lloguers o reserves d’espai, cal l’acompanyament de les persones responsables, les quals, a l’entrada de la instal·lació, han de confirmar el nombre de participants; seguidament, s’assignaran vestidors. Un cop acabada l’activitat la persona responsable del grup ha de tornar les claus.

Altres normes

Cal respectar les normes generals que consten en el reglament. Pots consultar-les en aquest enllaç: NORMES GENERALS

Cal respectar les normes específiques dels diferents espais esportius on es desenvolupi l’activitat.

 

  • Contingut extret del Reglament de la Piscina Municipal de Roses (PMR), aprovat per l’Ajuntament de Roses el 17/11/17 i publicat al BOP l’11/12/17. Podeu consultar-lo íntegrament en aquest enllaç: REGLAMENT
🍪 cookies