El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

Consulteu les adaptacions COVID19: aquí

 

Tipus d’activitats

Cursos i campus: són grups tancats amb un nombre mínim i màxim de places. Cal inscripció prèvia. Les persones inscrites tenen la seva plaça en un grup concret i no es permeten canvis a excepció de causes justificades i sempre que hi hagi plaça disponible. Per poder realitzar l’activitat caldrà un nombre mínim d’inscripcions.
Activitats dirigides (Pack fitness): es tracta d’una oferta oberta de sessions de condicionament físic i salut. La persona inscrita gaudeix d’un ampli ventall de propostes. Cal inscripció prèvia per tenir accés a l’oferta d’activitats dirigides que es realitzin. El nombre de places per sessió és limitat. Per tenir accés a cada sessió cal fer la reserva en cada cas. Si no se segueixen les pautes del procés establert per a la reserva de plaça es perd la possibilitat de reserva anticipada pel període d’un mes.
La publicació de cursos, campus i activitats dirigides es realitza, com a mínim, dues vegades a l’any (abans de l’inici del curs escolar i de la temporada d’estiu) a través del catàleg d’activitats. Qualsevol canvi serà avisat amb la deguda antelació.

Responsabilitat sobre les persones i les coses

La PMR és responsable dels alumnes durant el desenvolupament de les activitats, sempre que vagin a càrrec del personal de la PMR. S’entendrà que el desenvolupament de l’activitat comença quan els monitors recullen els alumnes de la zona de vestidors i s’acaba quan els retornen en aquest mateix espai. No es permet la sortida dels alumnes dels vestidors cap a la piscina sense l’autorització dels monitors. En el cas dels campus de la PMR, els monitors són responsables dels alumnes durant tota la durada de l’activitat, des de la recepció fins a la recollida dels alumnes.
La PMR no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment de les normes.
La PMR no es fa responsable de la pèrdua, dany o robatori dels béns personals dels abonats i/o usuaris.

Modalitats d’accés


Mitjançant la participació a activitats (cursos, campus, activitats dirigides)

Els cursos tenen periodicitat trimestral (d’octubre a juny) amb renovació automàtica per a qui no es doni de baixa abans de l’acabament del trimestre. A l’estiu les quotes són mensuals i cal la inscripció per a un o els dos mesos. Els campus tenen una periodicitat mínima quinzenal. Les activitats dirigides tenen periodicitat mensual durant tot l’any, amb renovació automàtica per a qui no es doni de baixa abans del dia 20 del mes en curs.
Per participar en qualsevol activitat cal haver fet la inscripció corresponent, d’acord amb les condicions establertes en cada cas.
En el catàleg d’activitats se’n publica l’oferta, els períodes d’activitat, el calendari de festius i els períodes i les vies per a les inscripcions.
Per als cursos i en la via presencial, es podrà fer un màxim de tres inscripcions per persona (sense límit en el cas d’inscripcions de membres d’una mateixa família, pares i fills).
En cas de no tenir plaça en una activitat i dins el període d’inscripció, es genera una llista d’espera. Aquestes llistes són vàlides durant tot el curs escolar o durant tot l’estiu.
No es permet que cap acompanyant interfereixi en el desenvolupament de l’activitat.
La direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats (nombre de sessions, contingut, horari o qualsevol altra variable).

Accés

Per accedir a la instal·lació i en alguns dels seus espais és imprescindible passar el control d’accés.
En cas d’utilització de targeta, de braçalet amb xip o qualsevol altre element similar, l’ús és personal i intransferible i identifica la persona titular com a client.
El personal de la instal·lació pot sol·licitar en qualsevol moment la presentació de documents oficials que permetin la identificació de les persones, i els usuaris estan obligats a identificar-se mitjançant un document que incorpori foto.
En cas de pèrdua o robatori de la targeta, del braçalet amb xip o qualsevol altre element similar, la persona titular quedarà exempta de responsabilitat un cop ho hagi comunicat a la PMR, i el cost del duplicat anirà a càrrec seu segons els preus vigents.
En el cas de participació en les activitats, es pot accedir 15 minuts abans de l’inici i es disposa de 30 minuts després de l’acabament per sortir de la instal·lació.
Els participants als cursos que siguin menors de 7 anys hi han d’accedir acompanyats únicament d’una persona.
Els participants als cursos a partir de 7 anys cal que hi accedeixin sols, a excepció de les dues primeres setmanes d’activitat per fer el procés d’adaptació.

Normes generals

Respectar els usuaris.
Fer un bon ús de la instal·lació i del material esportiu.
Fer ús de les papereres.
Seguir les indicacions i/o recomanacions del personal de la instal·lació.
Prendre les mesures higièniques necessàries: eviteu el contacte directe dels peus amb el terra, no feu servir la roba d’altres persones, eixugueu–vos bé després de la dutxa per evitar infeccions, utilitzeu una tovallola per al cos i una altra per als peus. Abans de fer qualsevol activitat i en cas de dubte, consulteu el vostre metge.
Dur banyador i casquet de bany per a l’ús de les piscines, i xancletes d’ús exclusiu per a la zona de platges de les piscines, vestidors i dutxes.
No es poden entrar objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui esmicolar.
No es pot menjar en tota la instal·lació, a excepció de la zona habilitada a aquest efecte.
No es permet realitzar fotos i vídeos sense autorització expressa.
Cal deixar lliure i net l’armariet d’ús puntual al sortir de la instal·lació.

Nomes d’ús de les piscines


Normes d’obligatori compliment

Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
Tornar el material al seu lloc una vegada s’hagi utilitzat.
Respectar un mínim de dues hores per banyar-se després d’un àpat.

Prohibicions

El bany a aquelles persones que pateixin qualsevol malaltia infecciosa o contagiosa. En cas de dubte es podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
Tirar-se de cap a la piscina poc profunda.
Córrer o donar empentes.

Són recomanacions de la PMR

Ser prudent en la realització de les activitats per evitar el risc d’accident.
Que els homes portin banyador tipus “slip” i les dones d’una sola peça.

Normes d’ús de les sales d’activitats


Normes d’obligatori compliment

Respectar les edats permeses per a cada activitat.
Utilitzar calçat adequat i d’ús exclusiu.
Utilitzar roba adequada per a l’activitat que s’ha de desenvolupar.
Dur una tovallola per eixugar-se la suor.
Eixugar bé la suor una vegada hagi acabat la sessió tant de les màquines com dels materials o de terra.
Avisar el monitor en cas de patir qualsevol malaltia que pugui ser un risc per a la salut, de trobar-se malament o de ser el primer dia que es participa en una activitat dirigida.

Prohibicions

Entrar a la sala si no es participa a l’activitat dirigida.
Incorporar-se a l’activitat després d’haver-se iniciat.
Marxar de forma injustificada abans de l’acabament de la sessió.
Entrar a la sala amb la bossa d’esport.

Són recomanacions de la PMR

Utilitzar pulsòmetre en les activitats cardiovasculars.
Portar aigua per hidratar-se durant l’activitat.

Normes d’ús dels vestidors i les dutxes


Normes d’obligatori compliment

Guardar tota la roba i els objectes personals dins l’armariet.
Deixar els vestidors en bones condicions.

Prohibicions

Fer servir en els armariets qualsevol tipus de moneda que no sigui l’indicat.
Fer servir sabó a les dutxes d’accés a la zona de bany.
Passar amb roba i/o calçat de carrer cap a la zona de peus descalços.
Entrar en dependències destinades al sexe contrari, a excepció dels nens/nenes menors de 7 anys, que han d’utilitzar el vestidor (homes - dones) depenent de l’acompanyant.
Els participants a les activitats de 3 a 17 anys han d’utilitzar els vestidors de grups. No podran fer servir els vestidors generals.

Són recomanacions de la PMR

No deixar cap objecte de valor als vestidors.
Dutxar-se el temps estrictament necessari.

Pagament

Els preus públics s’aproven anualment a l’ordenança fiscal corresponent de l’Ajuntament de Roses. Es paguen abans de l’inici de cada període, activitat o servei. És obligat el pagament dels preus establerts per a cada activitat o servei.

Per a les activitats (cursos, campus, activitats dirigides)

Els abonats tindran el descompte establert a les ordenances.
Les baixes s’han de comunicar per escrit mitjançant el formulari corresponent.
Les baixes produïdes abans de l’inici de l’activitat donen dret a la devolució del preu pagat, un cop descomptades les despeses de
gestió que estableixen les ordenances fiscals.
Les baixes que es produeixen durant l’activitat no donen dret a la devolució del rebut pagat corresponent al període en curs.

Els rebuts domiciliats que es retornin per l’entitat bancària han de ser pagats a les oficines de la PMR, amb càrrec de les despeses bancàries corresponents, en el termini de 10 dies. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha efectuat el pagament es donarà de baixa la persona inscrita a l’activitat.

  • Contingut extret del Reglament de la Piscina Municipal de Roses (PMR), aprovat per l’Ajuntament de Roses el 17/11/17 i publicat al BOP l’11/12/17. Podeu consultar-lo íntegrament en aquest enllaç: REGLAMENT.
🍪 cookies